Politika kvality

Politika kvality spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy, a.s.

Dlhodobá stratégia našej spoločnosti smeruje k stálemu zefektívňovaniu činností a procesov, pomocou ktorých chceme trvale plniť požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán.

Aby sme mohli naplniť dlhodobú stratégiu spoločnosti, stanovili sme politiku kvality v nasledujúcich bodoch:

  1. Vrcholový manažment vytvára podmienky pre trvalé zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality.
  2. Kvalitou našich výrobkov plníme požiadavky zákazníkov a tým aj dobré meno našej spoločnosti.
  3. Naša spoločnosť vyrába výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a svojimi parametrami v plnej miere vyhovujú požiadavkám medzinárodných noriem.
  4. Vhodnou marketingovou stratégiou sa presadzujeme na trhu, čím zabezpečujeme zdroje pre ďalší efektívnejší rast našej spoločnosti.
  5. Tvorbou zdrojov zabezpečovať pracovné prostredie a podmienky pre každého pracovníka, aby mohol podávať najlepšie výkony vo svojom pracovnom zaradení.
  6. Vhodným výberom pracovníkov a ich vzdelávaním vytvárame podmienky na zabezpečenie individuálnych vedomostí potrebných na kvalitné vykonávanie, resp. personálne zabezpečenie jednotlivých funkcií a činností v spoločnosti.
  7. Hodnotíme všetky procesy systému manažérstva kvality za účelom neustáleho zlepšovania.
  1. Vedenie spoločnosti garantuje zodpovednosť za plnenie všetkých požiadaviek a procesov z pohľadu systému manažérstva kvality, aby boli v súlade s platnými legislatívnymi ustanoveniami.
  2. Podporou kultúry riadenia všetkých procesov neustále presadzujeme image spoločnosti.