Technická príprava výroby

Pre zvaýšenie kvality a efektívnosti prípravy odliatkov využívame už v predvýrobnej etape moderné technolóie. Pre výrobu modelových zariadení a ich úpravu používame počítačové spracovanie dodaných podkladov v 3D pomocou softwaru SolidWorks®.

Pre overenie navrhovanej technológie v predvýrobnej etape a optimalizovanie už používaných technológii používame simulačný program MAGMA 5 od firmy MAGMAsoft®.