Environmentálna politika

 1. Dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z platnej environmentálnej legislatívy a ďalších predpisov a požiadaviek v oblasti životného prostredia.
 2. Pravidelne preverovať a zlepšovať systém environmentálneho riadenia spoločnosti v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001, vrátane stanovenia a preskúmania environmentálnych cieľov.
 3. Spolupráca v oblasti životného prostredia so štátnou správou a odbornými organizáciami za účelom zlepšenia vplyvu, ochrany, prevencie a získavania nových poznatkov.
 4. Komplexné posudzovanie a riešenie vplyvov na životné prostredie s hlavným dôrazom na prevenciu a neustále zlepšovanie.
 5. Minimalizovať znečisťovanie životného prostredia prijímaním a realizáciou environmentálnych programov vo všetkých činnostiach.
 6. Objektívne a presne informovať zamestnancov, verejnosť, štátnu správu a samosprávu o dosahovaných výsledkoch  a ďalších zámeroch.
 7. Viesť zamestnancov k znižovaniu objemov odpadov a využívať možnosti triedenia odpadov.
 8. Komunikovať so zamestnancami v oblasti dodržiavania zásad technologických postupov a bezpečnosti práce aj kvôli ochrane životného prostredia a ochrany ich samotných, pretože v regióne, kde pracujeme a vyrábame, aj oddychujeme a žijeme.
 9. Zabezpečovať prevenciu a preventívnymi opatreniami zlepšovať ochranu životného prostredia odstraňovaním príčin priamo pri zdroji.

Táto environmentálna politika vychádza z politiky systému integrovaného manažérstva kvality environmentu a BOZP, ktorý je zavedený v spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy a.s..

Dosahovanie zhody s požiadavkami normy ISO 14001 nás zaväzuje k environmentálnej zodpovednosti voči verejnosti, štátnym orgánom a všetkým našim obchodným partnerom.

Hodnotenie stavu životného prostredia za rok 2017

Vedomí si dopadov priemyselnej výrobnej činnosti na životné prostredie

a v súlade s  programom na ochranu životného prostredia zaväzujeme sa nepretržite zlepšovať naše environmentálne správanie v snahe zabrániť znečisťovaniu životného prostredia.

Pre dosiahnutie tejto politiky sme si stanovili plány, ktoré pravidelne kontrolujeme. Vývoj environmentálnych indikátorov je kľúčový faktor na dosiahnutie vytýčených cieľov. Prostredníctvom nasledujúcej politiky uznávame našu zodpovednosť za trvalo udržateľný vývoj.

 • Pri realizácii environmentálnej politiky spoločnosť presadzuje postupy pre dosiahnutie  a udržiavanie trvalo prijateľného stavu v oblasti ochrany životného prostredia a pracovných podmienok.
 • Nasadením nových a doplňujúcich technológií pri výrobe tekutého kovu, formovacej zmesi, jadier, foriem, odlievaní a spracovaní odliatkov podľa možností znižuje produkciu emisií, tuhých a kvapalných odpadov a zlepšuje hygienické podmienky práce.
 • Vrcholový manažment spoločnosti zabezpečuje znižovanie environmentálnych  vplyvov a zlepšuje prevenciu znečisťovania.
 • Vrcholový manažment  zabezpečil dodržiavanie príslušných environmentálnych právnych a iných predpisov a ďalších požiadaviek.
 • Vrcholový manažment stanovil krátkodobé a dlhodobé environmentálne ciele v environmentálnom programe na rok 2017.
 1. Environmentálne aspekty a vplyvy

Identifikácia environmentálnych aspektov a vplyvov

Identifikáciu  environmentálnych aspektov vykonajú vedúci jednotlivých oddelení tak, že zhodnotia všetky činnosti realizované v rámci svojho oddelenia (strediska) z hľadiska dopadu týchto činností na ŽP. Medzi environmentálne aspekty tak následne zahrnú všetky činnosti, ktorých výsledkom je:

 • tvorba odpadov
 • vznik a vypúšťanie odpadových vôd
 • vznik a vypúšťanie emisií do ovzdušia
 • spotreba elektrickej energie
 • spotreba zemného plynu
 • spotreba pitnej vody
 • spotreba materiálov
 • možnosť vzniku havarijných situácií s dopadom na ŽP
 • investičná činnosť (výstavba)
 • zvláštna požiadavka zákazníka
 • zvláštna požiadavka na dodávateľa

Register environmentálnych aspektov a vplyvov je pravidelne aktualizovaný  EMS, pričom jednotliví vedúci oddelení podávajú návrh na aktualizáciu registra, najmä ale nielen z dôvodu:

 • zmeny prevádzkovanej technológie
 • nepredvídaných/náhodných udalostí ako napr.: únik látok poškodzujúcich ŽP, požiar, dopravná nehoda
 • investičnej výstavby (činnosti)
 • zmeny vstupných materiálov

Register environmentálnych vplyvov sa využíva ako podklad na:

 • stanovenie krátkodobých a dlhodobých environmentálnych cieľov a programov spoločnosti
 • určenie rizikových činností a tvorbu havarijných plánov,
 • určenie činností, pri ktorých je potrebné  merať, alebo monitorovať  ich vplyv na ŽP.
 1. Environmentálny program

Spoločnosť Zlieváreň SEZ Krompachy a.s., pokladá zodpovedné správanie k životnému prostrediu za jeden zo základných pilierov svojho podnikania. Chceme dlhodobo zaistiť udržateľnosť rozvoja pri súčasnom zachovaní rastu a zaistení spokojnosti našich zamestnancov a našich zákazníkov poskytovaním služieb čo najvyššej hodnoty s nízkymi nákladmi.

K naplneniu potrieb podnikáme environmentálne opatrenia. Vždy, keď posudzujeme alternatívne riešenia, sú aspekty ochrany životného prostredia spolu s vhodnosťou, dostupnosťou a nákladnosťou zásadnými kritériami rozhodovacieho procesu. Zároveň sú dodržiavané štatutárne záväzky a platná národná a miestna legislatíva.

Zaisťujeme, aby dopad našej činnosti na životné prostredie bol minimálny. Sústavne vyvíjame a uplatňujeme opatrenia smerované k zachovaniu prírodných zdrojov.

Ciele, ktoré dlhodobo sledujeme, sú nasledujúce:

 • Obmedzené využívanie zdrojov: znižovanie spotreby energie, vody a surovín.
 • Zníženie celkových environmentálnych nákladov oproti predchádzajúcemu roku.
 • Minimalizácia množstva netriedených odpadov: priebežné zvyšovanie efektivity triedenia odpadov.
 • Ponuka certifikovaného umelého kameniva na rôzne technické účely.

Uznávame, že vývoj environmentálneho programu je priebežný proces. Zaväzujeme sa k sústavnému preskúmavaniu, vyhodnocovaniu a zlepšovaniu nášho programu, aby sme zaistili, že sú praktikované najlepšie možné riešenia vzhľadom k možnostiam, ktoré budú plne v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

S týmto zámerom vzdelávame našich zamestnancov a komunikujeme s nimi. Zároveň komunikujeme s našimi zákazníkmi a dodávateľmi, aby sme neustále zvyšovali ich povedomie o ochrane životného prostredia.

Vedenie spoločnosti očakáva od všetkých zamestnancov stotožnenie sa  environmentálnou politikou a uvedomenie si dôležitosti dodržiavania smerníc a postupov, ako aj uvedomenie si dopadu vlastných činností na životné prostredie. Vedenie spoločnosti vyzýva všetkých zamestnancov k aktívnemu prístupu a k podávaniu námetov na zlepšenie environmentálnej politiky.

Organizácia si v súlade so zákonom č. 468/2002 Zb. vytvorila environmentálny program na dosahovanie svojich krátkodobých a dlhodobých cieľov na rok 2016 :

Cieľ č.1/17/kr

Výmena starých plynových kotlov za nové kondenzačné kotly v budove AB a výmena vykurovacieho kotla v šatniach v budove obrobni odliatokov.

Cieľ č. 2/17/kr

Vymaľovanie priestorov šatní údržby, sociálnych zariadení a chodby pri šatni v administratívnej budove. Realizácia nového sokla a maľby stien v budove TPV.

Cieľ č. 3/17/kr

Technické riešenie prečerpávania látok (Friodur A,B, a Katalizátora DMI) v jadrovni a presun sudov do vedľajšej miestnosti, kvôli dlhodobej expozícii výparom z daných látok v prostredí jadrovne.

Cieľ č. 4/17/kr

Skúška gélových vankúšov pre elimináciu zapáchajúcich látok v priestore jadrovni.

Cieľ č. 5/17/kr

Výhodnejšia likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu vznikajúceho v akciovej spoločnosti.

Cieľ č. 6/17/kr

Montáž osvetlenia závesných tryskacích zariadení a skladu materiálov v big-bagoch.

Cieľ č. 7/17/kr

Využitie podstropného vzduchu lakovne na zvýšenie teploty pracovného prostredia v brusiarni.

 1. Ovzdušie

Akciová spoločnosť je zaradená do kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia  2.4.1 – zlievárne železných kovov – výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovou kapacitou 20 t a viac za deň. Evidencia  veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia  je  vedená v digitálnej forme na PC v programe NEIS. Členenie veľkého zdroja znečisťovania : výroba tekutého kovu – Kuplové pece s odprašovacím zariadením NEOTECHNIK a filtrom ZEOS, automatická formovacia linka DISAMATIC, odprašovacie zariadenie Cipres FILTER, odlučovač TATRAFILTER DLN 180, odprašovacie zariadenie ALFA-JET PLUS 490.

K strednému zdroju znečisťovania ovzdušia patrí kotolňa úpravne formovacej zmesi a infražiariče vo výrobnej hale.

Medzi malé zdroje  znečisťovania patria: kotolňa administratívnej budovy,  brusiarne, údržby, modelárne, vykurovanie plynovým kotlom v sklade modelov, starej kompresorovej stanici a príprava teplej úžitkovej vody pre šatne obrobne liatiny.

K malému zdroju patrí aj spracovanie dreva v modelárni, kde sú umiestnené píly a hobľovačky na drevo, z ktorých piliny sú odsávaním   zachytávané v cyklóne.

Výpočet množstva vypúšťaných emisií a výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia je vykonávaný v zmysle platnej legislatívy. Do ovzdušia boli z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia vypustené znečisťujúce látky za rok 2017 s poplatkom  a s porovnaním s rokmi 2013, 2014, 2015 a 2016.

Rok vypustenia 2013 2014 2015 2016 2017
TZL (kg/r) 368 452 417 314 352
SO2 (kg/r) 906 1 120 1 033 2 242 2515
NOx (kg/r) 613 723 667 689 779
CO (kg/r) 6 913 8 508 7 848 4 977 5587
TOC (kg/r) 77 93 86 12,3 14
 1. Odpadové hospodárstvo

Niektoré odpady sa zhodnocujú v akciovej spoločnosti vo výrobnom procese alebo pri údržbe zariadení.

Nebezpečné odpady a ostatné odpady sú zneškodňované na základe uzatvorenej zmluvy č. 201045-318 zmluvy s DETOX s.r.o, Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica a spoločnosťou AGB ekoservis, s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice.

Komunálny odpad odváža a zneškodňuje firma Ekover s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom Krompachy.

Triedený zber zabezpečuje firma Ekover s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy v zmysle zmluvy č. 17/2014 – BOBR.

Na strediskách kde vzniká odpad sa  vedie evidencia na evidenčných  listoch odpadov denne v zmysle platnej legislatívy.)

 1. Hodnotenie dodržiavania požiadaviek

Akciová spoločnosť spĺňa všetky požiadavky legislatívy. Je vypracovaný register legislatívy EMS, ktorý určuje rozsah a zodpovednosti pri meraní a monitorovaní činnosti a.s., ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie. Aktualizácia dokumentu sa vykonáva v elektronickej forme  podľa schválenej legislatívy Národnou radou  a vládou Slovenskej republiky.

 1. Pracovné prostredie

Akciová spoločnosť zabezpečuje vybavenie pracovníkov  osobnými ochrannými pracovným  prostriedkami, mycími a čistiacimi prostriedkami a ochrannými nápojmi  v zmysle platnej smernice. Vysiela pracovníkov zaradených do 3. a  4. kat.  rizika na lekársku preventívnu prehliadku. Zabezpečuje účasť pracovníkov na rekondičnom pobyte u tých pracovníkov, ktorí pracujú na rizikových pracoviskách a spĺňajú kritériá pre pobyt.

 1. Nápravné a preventívne opatrenia

V prípade nedodržania legislatívnych požiadaviek vykonať nápravné a preventívne opatrenia a dodržiavať program trvalého zlepšovania na rok 2017.

Informácia

o hmotnostnom toku znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania Rozhodnutím č.j.   2263/212-OIPK/2005-Ko/570590105 a zmenou IP č. 742-18138/2007/Vel570590105/Z1,   č. 5598-22704/2010/Ko/570590105/Z2 a  č. 9233-37467/2010/Ko/570590105/Z3, č. 4517-14471/2011/Kov/570590105/Z4, č. 6705-35682/2013/Ber/570590105/Z5  a 4086-21519/2015/VaL/570590105/Z6 stanovil emisné limity  a meraním oprávnenou organizáciou sú hodnoty znečisťujúcich látok :

Časť zdroja znečisťovania Hmotnostný tok ZL v mg.m-3
TZL NOx SO2 CO TOC
Limit/skutočnosť Limit/skutočnosť Limit/skutočnosť Limit/skutočnosť Limit/skutočnosť
KP č. 1 20/1 200/34 200/114 nie je určený/73 150/1
KP č. 2 20/1 200/41 200/159 nie je určený/91 150/1
Cipres filter 20/1
OZ ALFA-JET PLUS 490 20/1
OZ DNL 180 50/6
AFL Disamatic výduch č.1 50/1
AFL Disamatic výduch č.2 50/1

Na základe periodického diskontinuálneho oprávneného merania  emisií s.r.o. EKO TERM SERVIS Košice dňa 12.10.2016, konštatujeme, že sú skutočne namerané hodnoty znečisťujúcich látok na úrovni 2,0 – 50,0 % z emisných limitov určených IPKZ a Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia.

Vypracoval :  Ing. Štefan Mnich ABT, PZPH a OPCHL