Zlieváreň SEZ Krompachy, akciová spoločnosť
VÝROČNÁ SPRÁVA
akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy
za rok 2021
Predkladá: Vedenie akciovej spoločnosti
Marec 2022
2
OBSAH
1. Základné údaje o spoločnosti
1.1 Profil spoločnosti
1.2 Štatutárne orgány spoločnosti
1.3 Údaje o základnom imaní a cenných papieroch
2. Organizačná štruktúra
3. Vyhlásenie o správe a riadení
3.1 Kódex správy a riadenia spoločnosti
3.2 Systémy vnútornej kontroly a riadenia rizík
4. Správa vedenia spoločnosti za rok 2021
4.1 Hospodársky výsledok a dividendy za rok 2021
4.2 Výroba odliatkov v roku 2021
4.3 Technický rozvoj a investície
4.4 Zamestnanosť
5. Finančné hodnotenie
5.1 Súvaha v skrátenom rozsahu
5.2 Komentár k finančným výsledkom
5.3 Prehľad vybraných finančných ukazovateľov
6. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021
7. Výhľad pre rok 2022 a nosné podnikateľské aktivity
8. Finančný plán na rok 2022
9. Správa nezávislého audítora 2021
3
1. Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno: Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť
Sídlo: Hornádska 1
053 42 Krompachy
Slovenská republika
IČO: 31651283
OR: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I., odd. Sa, vložka číslo 234/V.
1.1 Profil spoločnosti
Deň vzniku: 1.5.1992
Právna forma: Akciová spoločnosť
Predmet činnosti: vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie
výroba, opravy modelových zariadení
výroba a predaj výrobkov z dreva
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi hutnícka a zlievarenská
suť, trosky z kuplovní, prach z filtrov s obsahom železných kovov,
upotrebená formovacia zmes s prírodným spojivom, zvyšky
abrazívnych hmôt, prach s obsahom Fe, odpadový bitumenový koks
cestná nákladná doprava
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry
a cementu
Nosným výrobným programom je výroba a predaj odliatkov zo sivej liatiny a roba
modelových zariadení.
1.2 Štatutárne a kontrolné orgány spoločnosti
Predstavenstvo a.s.
je vrcholným správnym orgánom spoločnosti, má troch členov v zložení:
Ing. Milan Fecko, absolvent HF – VŠT Košice - predseda predstavenstva
Ing. Ján Biľ - absolvent HF – VŠT Košice - podpredseda predstaven
stva
Ing. Peter Tomaško – absolvent HF – VŠT Košice -
člen predstavenstva
4
Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a je oprávnené konať v mene spoločnosti
vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti
oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú hlasným prejavom
vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo sa za činnosť zodpove
dozornej rade a valnému zhromaždeniu. Predstavenstvo svoj vlastný štatút, kto
upravuje a vymedzuje základné zásady činnosti predstavenstva a vzťahy k ostatným
orgánom a.s.
Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov
predstavenstva je päťročné a opakované zvolenie do funkcie je možné. Orgán, ktorý volí
členov predstavenstva, určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je predsedom
predstavenstva a podpredsedom predstavenstva.
Dozorná rada a.s.
je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, má troch členov:
Tomáš Biľ, absolvent Gymnázium Krompachy
Ing. Daniel Fecko, PhD., absolvent TU HF Košice
Emil Košč, absolvent SPŠ - hutnícka Košice
Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej
podnikateľskej činnosti. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej
rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou
podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Všetci členovia dozornej rady
majú riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti. Dozorná
rada zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 a) zákona o účtovníctve,
v znení neskorších predpisov. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti
valnému zhromaždeniu. Dozorná rada 3 (troch) členov. Dve tretiny členov dozornej rady
volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak
spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pomere v čase voľby. Funkčné obdobie
členov dozornej rady je päťročné a opakované zvolenie do funkcie je možné. Dozorná rada
má vlastný štatút, ktorý upravuje jej pôsobnosť, postup a spôsob rokovania.
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti sa uskutočňuje spravidla raz ročne v súlade
s príslušnými ustanoveniami kona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
a Stanov akciovej spoločnosti. Právomoc Valného zhromaždenia plne korešponduje s § 187
a ostatných Obchodného zákonníka v platnom znení.
5
Práva akcionárov vychádzajúc z právnej úpravy sú najmä:
právo účasti na VZ a hlasovania
právo požadovať informácie, vysvetlenie a uplatňovať návrhy
právo na podiel na zisku
právo na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou
Všetky práva a povinnosti akcionárov spoločnosti ustanovujú všeobecne záväzné
právne predpisy a Stanovy spoločnosti.
Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba. Vlastníctvo akcií
zakladá právo akcionárov zúčastňov sa na riadení spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje
výlučne na valnom zhromaždení, pričom sa musia rešpektovať organizačné opatrenia platné
pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať,
požadovať informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb
ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia
a uplatňovať na ňom návrhy. Akcionár môže vykonávsvoje práva na valnom zhromaždení
prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení
splnomocnený písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom daného akcionára.
Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho
splnomocnenie sa stane neplatným. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi
menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 34,00 pripadá jeden hlas. Akcionár
právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na
rozdelenie a má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon
alebo stanovy nevyžadujú i väčšinu. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia
o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na
zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov
prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotovnotárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina
hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného
zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných
cenných papierov.
Rozhodnutie o vydaní akcií patrí do pôsobnosti Valného zhromaždenia. Rozhodnutie
o spätnom odkúpení akcií patrí do pôsobnosti Predstavenstva a.s.
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou žiadnych významných dohôd, ktoré nadobúda
účinnosť, menia sa, alebo ktorých platnosť sa skončí.
6
1.3 Údaje o základnom imaní a cenných papieroch
Základné imanie spoločnosti tvorí 15 289 akcií na doručiteľa v podobe zaknihovaného
cenného papiera, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 34,00 EUR. Akcie sú kmeňové. S
akciou je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov spojené právo akcionára
na riadení spoločnosti, na jej zisku a na jej likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.
Akcia na doručiteľa je voľne prevoditeľná jej odovzdaním a práva s ňou spojené jej
držiteľ. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. Spoločno
môže nadobúdať vlastné akcie na účel ich prevodu na zamestnancov, pričom v tomto
prípade sa nevyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti (ustanovenie § 161a ods.
2 písm. a) Obchodného zákonníka sa nepoužije). Takto nadobudnuté akcie musia byť
prevedené na zamestnancov do 12 mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou.
Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie na účel uvedený vyššie, ak súčasne splnené
všetky nasledovné podmienky:
a) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré ma spoločnosť vo svojom majetku,
vrátane akcií, ktoré nadobudla iná osoba vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti,
nesmie prekročiť 10 % základného imania spoločnosti,
b) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného
imania spolu s rezervným fondom, príp. ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou
povinne podľa zákona,
c) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.
Základné imanie tvoria tieto akcie:
ISIN: CS0005059955
Druh: akcia
Forma: na doručiteľa
Podoba: zaknihovaná
Počet: 15 289 ks
Menovitá hodnota: 34,00 EUR
Opis práv: hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou
hodnotou jeho akcií, pričom na každých 34,00 EUR pripadá
jeden hlas
% na ZI: 100 %
Prijaté na obchodovanie: áno
Obmedzená prevoditeľnosť: nie
7
Kvalifikovaná účasť na základnom imaní:
Metal Plus s.r.o. Krompachy - 12,29 % , Ing. Milan Fecko - 15,04 % , Ing. Ján Biľ -
15,04 %, Ing. Peter Tomaško - 13,12 %, Ing. Daniel Fecko PhD. – 18,02 %, Tomáš Biľ –
17,80 %, ostatní akcionári – 8,69 %
Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy, vymeniteľné dlhopisy ani zamestnanecké akcie.
Osobitné práva kontroly nevyplývajú zo žiadneho ustanovenia Stanov akciovej
spoločnosti. Spoločnosť nemá v súčasnej dobe akcie s obmedzením výkonu
hlasovacích práv.
Spoločnosti nie známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by
mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv.
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou žiadnych dohôd nadobúdajúcich účinnosť, menia
sa alebo ktorých platnosť sa končí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.
Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody medzi ňou a členmi jej orgánov alebo
zamestnancami, na ktorých základe by sa im mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia
alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca,
ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenie dôvodu alebo sa ich
funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.
2. Organizačná štruktúra
Organizačné členenie akciovej spoločnosti vychádza z predmetu činnosti a potrieb
systému riadenia organizácie. Základnými organizačnými stupňami správa akciovej
spoločnosti a prevádzky.
Výkonným orgánom predstavenstva je manažment spoločnosti, ktorý predstavuje
riadiaco-administratívny orgán akciovej spoločnosti. Člení sa na 2 podnikateľské útvary -
výrobno-technický útvar a obchodno-ekonomický útvar.
Výrobné prevádzky vytvorené na výrobkovom princípe, s delegovanou ekonomickou
samostatnosťou. Výstupy prevádzky hmotné robky - odliatky resp. modelové
zariadenia.
8
3. Vyhlásenie o správe a riadení
3.1 Kódex správy a riadenia spoločnosti
Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej cenné papiere
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy. Vzhľadom k tomu sa naša spoločnosť
riadi podľa Burzových pravidiel Burzy cenných papierov a dodržiava „Kódex správy
a riadenia spoločností na Slovensku“, ktorý tvorí prílohu týchto pravidiel a je zverejnený na
www.bsse.sk.
Informácie o odchýlkach od Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku
a dôvody týchto odchýlok sú zdôvodnené vo „Vyhlásení o dodržiavaní zásad Kódexu správy
a riadenia spoločnosti na Slovensku“, ktoré je zverejnené na www.zlievaren-sez.sk.
3.2 Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík
Vnútorná kontrola spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. sa riadi podľa princípov
„Systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva" podľa EN ISO
9001:2015, EN ISO 14001:2015.
Zámerom vnútornej kontroly sú:
spoľahlivosť a integrita informácií,
súlad s právnymi normami, smernicami, uzneseniami a pod.
zabezpečenie prínosu pre organizáciu (dosahovanie príjmov, rast aktivít),
efektívne a hospodárne využívanie zdrojov,
splnenie stanovených cieľov a programov.
Vnútorná kontrola z hľadiska jej úloh ako aj z hľadiska uplatnenia základných funkcií
kontroly (informačná, výchovná, represívna) má relatívne stále zameranie.
Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. sa riadi smernicou stanovujúcou postup pri vykonávaní
interných previerok. Vykonávaním interných previerok sa overuje, či systém manažérstva
kvality a systém environmentálneho manažérstva vytvorené v akciovej spoločnosti, resp. ich
jednotlivé časti (ďalej len „systémy“) sú skutočne účinné a plnia stanovené ciele.
Previerky vykonávajú kontrolné skupiny zložené zo zamestnancov a.s. vlastniacich
certifikát pre výkon tejto činnosti.
9
4. Správa vedenia spoločnosti za rok 2021
V súlade s ustanovením č. IX. bod 4 Stanov a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy, bude táto
správa predložená na Valnom zhromaždení akcionárov.
4.1 Hospodársky výsledok a dividendy za rok 2021
ROK 20
2
1
EUR
Výnosy 11 803 680
Náklady 11 754 153
Hospodársky výsledok po zdanení 35 576
Odložená daňová povinnosť - 2 566
Vzhľadom na nízku tvorbu čistého zisku odporúčame Valnému zhromaždeniu akcionárov
odsúhlasiť nevyplácanie dividend za rok 2021.
4.2 Výroba odliatkov v roku 2021
Za rok 2021 boli tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 11 710 tis. €.
Tržby z predaja odliatkov vyrobených v našej zlievarni a v kooperácii v roku 2021
predstavujú hodnotu 11 040 tis. €. Oproti roku 2020 je to nárast o 1.604 tis. €, t.j. o 21,5 %.
Hmotnostne bol predaj odliatkov 8 117 t a oproti roku 2020 bol vyšší o 681 t, t.j. o 9,2 %.
Celá produkcia výroby bola zabezpečovaná na AFL DISAMATIC, pričom cca 90 %
celkovej produkcie bolo vyrábané pre zahraničných odberateľov (Taliansko, Česko,
Švajčiarsko, Nemecko, Švédsko, Fínsko, Rakúsko). Zvyšok kapacity bol vyrobený pre
slovenských zákazníkov (cca 10 %)..
Neefektívnu výrobu za rok 2021 sa podarilo znížiť oproti roku 2020 o 0,2 % na 3,5 %.
Aj keď sa nám v posledných rokoch darí znižovať neefektívnu výrobu je potrebné aj
naďalej venov zvýšenú pozornosť dodržiavaniu technologickej disciplíny, ako vo výrobe
odliatkov, modelov, kontrole, tak aj údržbe rozhodujúcich strojno-technologických zariadení.
Ďalej je nevyhnutné, zvlášť v terajšej hektickej dobe zvyšovania cien všetkých
komponentov vstupujúcich do výroby, urobiť ďalšie opatrenia na znižovanie merných
materiálových a energetických nákladov, či už ďalším znižovaním zmetkovitosti (neefektívnej
výroby), znižovaním merných spotrieb surovín a materiálov, ale aj zvyšovaním využitia
tekutého kovu a produktivity práce.
10
4.3. Technický rozvoj a investície
V roku 2021 boli prevedené nasledovné technicko-investičné práce:
1. Technické riešenie, dodávka a montáž kovového zásobníka pre 65 t ostriva a denného
zásobníka ostriva pre ÚFZ.
2. Montáž dvoch drôtených valcových zábran na oplotenie pozemkov zlievarne.
3. Výmena ovládacieho panelu Disamaticu (aj softvéru).
4. Výmena časti potrubí Neotechnik.
5. Výmena 4t žeriavu Demag za 5t žeriav Balkancar nad Puromatom.
6. Zavedenie používania nových monoblokových zátkových tyčí na Puromate.
7. Výmena optického pyrometra merania teplôt odlievania foriem.
8. Výmena bubnových pánví.
9. Výmena klapiek a meracích sond vzduchovodov do KP.
10. Výmena kotlov a preloženie kotolne brusiarne.
11. Rekonštrukcia kotolne vykurovania ÚFZ a sušenia odliatkov v lakovni.
12. Nákup a montáž rolovacích vrát pri jadrovni a pri Disamaticu.
13. Výmena filtračných vložiek Filtr Zeos a Tatrafilter – brusiareň.
14. Oprava strechy Metalky.
15. Demontáž tryskáča PTB 63B.
16. Protikorózna ochrana vonkajších rozvodov stlačeného vzduchu.
Boli taktiež prevedené údržbárske práce na AFL Disamatic, kuplových peciach a
príslušenstva KP, zásobníkoch materiálov, odlievacom zariadení, vytriasacom rošte,
vibračných žľaboch, miesiči FZ MP 200, chladičke FZ, dopravných zariadeniach FZ,
zdvíhacích zariadeniach, tryskacích strojoch, filtračných zariadeniach a vysokozdvižných
vozíkoch. Počas CZD boli prevedené aj výmeny výmuroviek kuplových pecí, výmuroviek
bubnových pánví a boli prevedené čistiace práce strojov, zariadení, potrubí, striech, žľabov,
kanálov, šácht, jímok, podláh, plošín, zásobníkov a podpodlahových priestorov.
4.4. Zamestnanosť
P
očet pracovníkov
k 1.1.
k 31.12.
p
riemerný
2019 112 104 111
2020 104 116 113
2021 116 118 117
11
5. Finančné hodnotenie
5.1 Súvaha v skrátenom rozsahu
v EUR k:
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
AKTÍVA CELKOM
2 698 605
3 149 420
3 067 117
A. Neobežný majetok
475 924
818 497
794 848
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
4 904
2 345
0
Dlhodobý hmotný majetok
471 020
816 152
794 848
Dlhodobý finančný majetok
0
0
0
B. Obežný majetok
2 212 277
2 321 643
2 264 806
z toho:
Zásoby
1 302 981
1 071 094
1 065 895
Pohľadávky
658 475
754 912
845 963
Finančné účty
250 821
495 637
352 948
C. Časové rozlíšenie
10 404
9 280
7 463
PASÍVA CELKOM
2 698 605
3 149 420
3 067 117
A. Vlastné imanie
1 187 286
1 231 866
1 267 442
z toho
Základné imanie
519 826
519 826
519 826
Ostatné kapitálové fondy
559 681
559 681
559 681
Zákonné rezervné fondy
104 000
104 000
104 000
Oceňovacie rozdiely
0
0
0
Výsledok hosp. po zdanení
2 077
44 581
35 576
B. Záväzky
1 511 319
1 917 554
1 799 675
z toho
Dlhodobé záväzky
457 467
458 776
366 474
Záväzky z obchodného styku
672 351
785 241
815 817
Ostatné záväzky
381 501
673 537
617 384
C. Časové rozlíšenie
0
0
0
12
5.2 Komentár k finančným výsledkom
a) Pohyb v stálych aktívach za uplynulé obdobie
Softvér Pozemky
Stavby Samostatné
hnuteľ. veci
Celkom
Stav na začiatku
účtov. obdobia
k 1.1.2020
61 287
58 117
1 639 575
4 506 140
6 265 119
investície
vyradenie
ostatný pohyb
134 010
59 965
134 010
59 965
Stav na konci
účtov. obdobia
k 31.12.2021
61 287
58 117
1 639 575
4 580 185
6 339 164
- oprávky
61 287 - 1 422 835 4 060 194 5 544 316
Zostatková
hodnota
0
58 117
216 740
519 991
794 848
b) Používané účtovné princípy
Účtovná jednotka je v zmysle § 9 ods. 1 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Pri účtovaní a tvorbe
účtovného rozvrhu tak vychádza z tohto zákona a Organizačnej smernice pre vedenie
účtovníctva, kde uvedené podrobnosti účtovných zásad a metód ÚJ. Zmeny v účtovných
zásadách a účtovných metódach neboli.
c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Č.
Názov položky
Spôsob oceňovania
1.
Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:
Obstarávacia cena
2.
Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:
Vlastné náklady
3.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Reálna hodnota
4.
Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:
Obstarávacia cena
5.
Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:
Vlastné náklady
6.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Reálna hodnota
7.
Dlhodobý finančný majetok:
Obstarávacia cena
8.
Zásoby obstarané kúpou:
Obstarávacia cena
9.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Vlastné náklady
10.
Zásoby obstarané inak (darom):
Reálna hodnota
13
11.
ZV a zákazková výstavba nehnuteľn. určenej na predaj:
Menovitá hodnota
12.1.
Vlastné pohľadávky:
Menovitá hodnota
12.2
Kúpené pohľadávky:
Obstarávacia cena
13.
Krátkodobý finančný majetok:
Obstarávacia cena
14.
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
Menovitá hodnota
15.
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:
Menovitá hodnota
16.
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
Menovitá hodnota
17.
Deriváty:
Menovitá hodnota
18.
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
Menovitá hodnota
19.
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe
zmluvy o kúpe prenajatej veci:
Obstarávacia cena
20.
Majetok obstaraný v privatizácii:
Bez náplne
21.
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:
Menovitá hodnota
Pri tvorbe odpisového plánu ÚJ vychádza zo zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov ako aj zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, pričom doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy v súlade s týmito
zákonmi. Odpisové sadzby účtovných a daňových odpisov sa pri novozaradenom majetku
rovnajú.
d) Tvorba a použitie rezerv za účtovné obdobie 2021:
Stav na
začiatku účt.
obdobia
Tvorba
Použitie
Zrušenie
Stav na konci
účtovného
obdobia
Dlhodobé rezervy
z toho:
12 191
3 846
2 735
0
13 302
Zákonné rezervy
Ostatné rezervy
0
12 191
0
3 846
0
2 735
0
0
0
13 302
Krátkodobé rezervy
z toho:
63 344
83 345
63 344
0
83 345
Zákonné rezervy
Ostatné rezervy
39 034
24 310
46 856
36 489
39 034
24 310
0
0
46 856
36 489
Poznámka: Predpokladaný rok použitia krátkodobých rezerv 2022
14
e) Kurzové rozdiely:
K 31.12.2021 spoločnosť nevlastnila majetok a nemala záväzky vyjadrené v cudzej
mene, pri ktorých by musela vykonať prepočet meny kurzom ECB k 31.12.2021.
f) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:
Spoločnosť nemala v roku 2021 žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.
g) V roku 2021 spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné
podiely a akcie.
h) Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.
i) Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie v uvedenom období bol minimálny,
v rámci platných právnych predpisov a noriem na znečisťovanie vody, pôdy a ovzdušia.
Náklady vynaložené na životné prostredie v roku 2021 boli vo výške 5 306 EUR.
j) Po skončení účtovného obdobia 2021, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa je
v prvých mesiacoch roku 2022 situácia ohľadom pandémie COVID-19 ešte stále
nejasná. Vzhľadom na jej doterajší vplyv na chod spoločnosti konštatujeme, že
v súvislosti s pandémiou by pokračovanie činnosti spoločnosti nemalo byť ohrozené a
spoločnosť bude naďalej pokračov vo svojej činnosti. Podrobnejšie informácie
uvádzame v bode 7. Výhľad pre rok 2022 a nosné podnikateľské aktivity.
Akýkoľvek negatívny vplyv COVID-19 resp. náklady vynaložené v súvislosti s touto
pandémiou sú zahrnuté v účtovníctve a účtovnej závierke k 31.12.2021.
k) Členovia predstavenstva účtovnej jednotky, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, predložia podľa odseku 8 § 20 zákona č.
431/2002 Z.z. valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam
výročnej správy podľa odsekov 6 a 7 § 20 zákona č. 431/2002 Z.z..
Za predchádzajúci rok si členovia predstavenstva splnili svoju povinnosť v súlade s § 20
ods. 8 zákona o účtovníctve.
l) Spoločnosť nezverejňuje informácie podľa zákona č. 431/2002 Z.z., § 20, ods. 9 na
základe toho, že priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie bol
117 a neprekročil hranicu 500 zamestnancov.
m) Spoločnosť neuvádza vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti podľa zákona č.
431/2002 Z.z., § 20, ods. 13, pretože nespĺňa ani z jednu z podmienok uvedených
danom odseku.
15
Výsledky hospodárenia za rok 2021 overila audítorka Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.,
číslo licencie 991.
5.3 Prehľad vybraných finančných ukazovateľov
v
EUR
20
20
20
2
1
Tržby z predaja vlastn.
výrobkov a služieb
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Ostatné výnosy
Pridaná hodnota
Výrobná spotreba
Mzdové náklady
Obežný majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky z obch. styku
Finančné účty
Náklady budúcich obdo
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky z obch. styku
9 334 302
-179 501
27 935
3 147 644
6 007 158
2 151 994
2 321 643
1 071 094
754 912
686 495
495 637
9 280
1 013 941
785 241
11 709 528
64 368
29 785
3 460 383
8 313 513
2 338 860
2 264 806
1 065 895
845 963
788 138
352 948
7 463
1 067 152
815 817
Ukazovate
ľ
Optimálna hodnota
Výpočet
2020
Výpočet
2021
Pohotová likvidita
Bežná likvidita
Doba obratu krátk. pohľadávok z OS
Doba obratu krátk. záväzkov z OS
0,2 – 1,0
1,0 – 1,5
čo najnižší počet dní
čo najnižší počet dní
0,48
1,23
26,48
30,28
0,33
1,12
24,23
25,17
Priemerný počet pracovníkov X 113 117
Celkové výnosy na pracovníka (€) X 81.348,- 100.886,-
Podiel pridanej hodnoty na pracovníka (€)
X 27.855,- 29.576,-