Faxové čísloTelefónne číslo
Obec
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica
PSČ
ÁÄBČDÉFGHÍJKLMNOPQRŠTÚVXÝŽ 0123456789
-
Číslo
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Zostavená dňa:
..
20
(vyznačí sa x)
Účtovná závierka
riadna
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
E-mailová adresa
Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Strana 1
malá
Schválená dňa:
..
20
Daňové identifikačné číslo
IČO
UZPODv14_1
Záznamy daňového úradu
Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
IČO
mimoriadna veľká
Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)
Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)
..
20
zostavená k
Rok
20
Mesiac
Za obdobie
od
20
do
20
od
20
do
Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie
..
SK NACE
Úč POD
podnikateľov v podvojnom účtovníctve
priebežná
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
xxx
M 18009/2014F SR č.
Účtovná jednotka
Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)
TlaŒivo vytlaŒené z Portálu FS
31
12
21
2020501967
31651283
24
51
0
X
X
1
21
12
21
1
20
12
20
HORNÁDSKA
1
05342
KROMPACHY
0534472250
0534472424
ZLIEVAREN@ZLIEVAREN–SEZ.SK
09
03
22
Strana 2
UZPODv14_2
SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74
02
01
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
03
04
052.
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Netto 3
Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21
Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)
Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/
Softvér
(013) - /073, 091A/
Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/
Goodwill
(015) - /075, 091A/
Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/
Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)
Pozemky
(031) - /092A/
A.
A.I.
A.I.1.
3.
4.
5.
6.
7.
A.II.
A.II.1.
Stavby
(021) - /081, 092A/
2.
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/
3.
M 18009/2014F SR č.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020501967
31651283
8611683
5544566
3067117
3149420
6339163
5544315
794848
818497
61287
61287
2345
61287
61287
2345
6277876
5483028
794848
816152
58117
58117
58117
1639575
1422835
216740
243568
4580184
4060193
519991
514467
Strana 3
UZPODv14_3
16
15
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/
Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/
Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/
Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/
Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098
Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)
Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/
Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
3.
A.III.
A.III.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.
4.
5.
Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/
6.
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/
7.
M 18009/2014F SR č.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020501967
31651283
Strana 4
UZPODv14_4
30
29
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/
Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71
Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)
Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/
Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/
Výrobky
(123) - /194/
Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/
Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)
Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)
B.
B.I.
8.
2.
3.
4.
5.
Zvieratá
(124) - /195/
Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/
B.I.1.
6.
B.II.
B.II.1.
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
M 18009/2014F SR č.
Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)
9.
Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
10.
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
11.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020501967
31651283
2265057
251
2264806
2321643
1065895
1065895
1071094
560445
560445
630011
505450
505450
441083
Strana 5
UZPODv14_5
44
43
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/
Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A,
378A) - /391A/
Odložená daňová
pohľadávka
(481A)
Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)
Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)
B.III.
B.III.1.
5.
6.
1.a.
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
7.
Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
M 18009/2014F SR č.
Čistá hodnota
zákazky
(316A)
2.
3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/
4.
Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
1.a.
Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
1.b.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/
1.c.
Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/
8.
Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)
1.b.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
2020501967
31651283
846214
251
845963
754912
788389
251
788138
686495
Strana 6
UZPODv14_6
58
57
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
59
60
61
62
63
64
65
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
M 18009/2014F SR č.
Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/
Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/
Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)
6.
4.
5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/
Sociálne poistenie
(336A) - /391A/
7.
8.
Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)
B.IV.
Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/
2.
3.
Čistá hodnota
zákazky
(316A)
1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/
Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/
9.
Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)
Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/
2.
3.
4.
Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/
B.IV.1.
66
67
68
69
70
Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020501967
31651283
788389
251
788138
686495
52474
52474
63866
5351
5351
4551
Strana 7
UZPODv14_7
M 18009/2014F SR č.
72
71
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
73
74
75
76
77
78
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)
Peniaze
(211, 213, 21X)
Finančné účty
r. 72 + r. 73
Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)
Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)
Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)
Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)
2.
C.
C.1.
2.
3.
Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)
4.
B.V.1.
B.V.
Bežné účtovné obdobie 4
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie 5
Číslo
riadku
c
84
Ostatné kapitálové fondy (413)
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
85
86
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)
87
88
89
A.III.
2.
A.IV.1.
STRANA PASÍV
b
Ozna-
čenie
a
79
Zmena základného imania +/- 419
2.
82
3.
P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)
83
81
80
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
A.
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
A.I.
Základné imanie (411 alebo +/- 491)
A.I.1.
Emisné ážio (412)
A.II.
A.IV.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020501967
31651283
352948
352948
495637
294
294
334
352654
352654
495303
7463
7463
9280
7463
7463
9280
3067117
3149420
1267442
1231866
519826
519826
519826
519826
559681
559681
104000
104000
104000
104000
Strana 8
UZPODv14_8
Bežné účtovné obdobie
4
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5
Číslo
riadku
c
95
Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)
96
Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)
97
Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)
98
Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99
99
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
100
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
101
Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
2.
A.VI.
3.
A.VI.1.
2.
A.VIII.
B.
B.I.
7.
8.
B.I.1.
STRANA PASÍV
b
Ozna-
čenie
a
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140
Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)
6.
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
114
115
Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)
Odložený daňový záväzok (481A)
11.
12.
117
90
116
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)
93
Štatutárne fondy (423, 42X)
Ostatné fondy (427, 42X)
94
2.
92
91
M 18009/2014F SR č.
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92
A.V.
A.V.1.
A.VII.
A.VII.1.
1.a.
1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)
3.
4.
Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)
2.
Čistá hodnota zákazky (316A)
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)
5.
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
9.
10.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020501967
31651283
48359
3778
48359
3778
35576
44581
1799675
1917554
366474
458776
330000
415000
22600
17488
7593
17441
6281
8847
Strana 9
UZPODv14_9
Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)
Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet
Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)
Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
1.a.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.
B.VI.
C.1.
C.
2.
Bežné účtovné obdobie
4
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5
STRANA PASÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
Zákonné rezervy (323A, 451A)
B.V.
142
143
144
Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)
3.
145
Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)
4.
118
Čistá hodnota zákazky (316A)
10.
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
120
Zákonné rezervy (451A)
121
Ostatné rezervy (459A, 45XA)
2.
122
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
1.b.
123
119
M 18009/2014F SR č.
B.II.
B.II.1.
B.III.
B.IV.
B.IV.1.
1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
B.V.1.
B.VII.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020501967
31651283
13302
12191
13302
12191
169255
1067152
1013941
815817
785241
815817
785241
118446
126111
74821
68684
31706
21885
26362
12020
83345
63344
46856
39034
36489
24310
100147
369302
bežné účtovné obdobie
1
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
Text
b
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)
03
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)
04
Tržby z predaja tovaru (604, 607)
05
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
06
Tržby z predaja služieb (602, 606)
07
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)
08
Aktivácia ( tová skupina 62)úč
09
10
11
12
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)
13
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
14
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
15
Služby (účtová skupina 51)
16
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
17
Mzdové náklady (521, 522)
18
Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)
19Sociálne náklady (527, 528)
20
21
22
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
23
24
25
26
27
02
01
*
2.
Číslo
riadku
c
Skutočnosť
Ozna-
čenie
a
UZPODv14_10
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)
Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)
Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
Strana 10
M 18009/2014F SR č.
**
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)
**
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)
Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
A.
B.
C.
D.
E.
E.1.
3.
4.
Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)
F.
G.
G.1.
2.
H.
I.
J.
Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
***
DIČ
IČO
Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
2020501967
31651283
11709528
9334302
11803681
9192320
11620632
9230267
88896
104036
64368
–179501
9583
29785
27935
11741812
9133083
7115665
4935121
1197848
1072037
3207224
2952779
2338860
2151994
715756
648701
152608
152084
20209
19974
157659
125547
157659
125547
150
100
43057
27525
61869
59237
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)
Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)
Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)
Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)
Ostatné výnosové úroky (662A)
Kurzové zisky (663)
Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
Text
b
Ozna-
čenie
a
Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)
Ostatné nákladové úroky (562A)
Kurzové straty (563)
Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)
bežné účtovné obdobie
1
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
Číslo
riadku
c
Skutočnosť
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
29
28
37
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
*
Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)
Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)
UZPODv14_11
Strana 11
M 18009/2014F SR č.
**
VIII.
IX.
IX.1.
2.
3.
X.
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)
X.1.
2.
3.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)
XI.
XI.1.
2.
XII.
XIII.
XIV.
**
K.
L.
M.
N.
Predané cenné papiere a podiely (561)
N.1.
2.
O.
P.
Q.
DIČ
IČO
Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
2020501967
31651283
3460383
3147644
12342
11652
9079
6584
9079
6584
3263
5068
Strana 12
Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)
56
55
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
Text
b
Skutočnosť
bežné účtovné obdobie
1
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
Daň z príjmov splatná (591, 595)
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
57
Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)
60
58
59
61
UZPODv14_12
M 18009/2014F SR č.
***
****
R.
R.1.
2.
S.
****
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
DIČ
IČO
Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
2020501967
31651283
–12342
–11652
49527
47585
13951
3004
16517
1391
–2566
1613
35576
44581