Polročná finančná správa emitenta k 30.6.2017

Poznámky k priebežnej ÚZ k 30.6.2017

Vyhlásenie vedenia spoločnosti k 30.6 2017

Ročná správa emitenta k 31.12.2017

Účtovná závierka k 31.12.2017

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2017

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta k 31.12.2017

Správa audítora o overení ÚZ k 31.12.2017

Výročná správa za rok 2017

 

Riadne valné zhromaždenie akcionárov 2017

 

Oznámenie o konaní RVZ - úplné znenie

Podmienky účasti akcionára na RVZ

Výročná správa za rok 2016

Dodatok správy audítora o overení súladu ÚZ a VS 2016

Stanovisko DR k VS a ÚZ za rok 2016

Zápis z rokovania RVZ 2.6.2017