Polročná finančná správa emitenta k 30.6.2016

Poznámky k priebežnej ÚZ k 30.6.2016

Vyhlásenie vedenia spoločnosti k 30.6 2016

Polročná finančná správa emitenta k 30.6.2016 - upravený VZaS

Ročná finančná správa emitenta k 31.12.2016

Účtovná závierka k 31.12.2016

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta k 31.12.2016

Správa audítora o overení ÚZ k 31.12.2016

Výročná správa za rok 2016

 

Riadne valné zhromaždenie akcionárov 2016

 

Oznámenie o konaní RVZ - úplné znenie

Podmienky účasti akcionára na RVZ

Výročná správa za rok 2015

Dodatok správy audítora o overení súladu VS s ÚZ za rok 2015

Stanovisko DR k VS a ÚZ za rok 2015

Zápis z rokovania RVZ 6.6.2016

 

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov 2016

 

Oznámenie o konaní MVZ - úplné znenie

Podmienky účasti akcionára na MVZ

Zápis z rokovania MVZ 3.11.2016