Predbežné vyhlásenie emitenta za I. štvrťrok 2015

Polročná finančná správa emitenta k 30.6.2015

Poznámky k priebežnej ÚZ k 30.6.2015

Vyhlásenie vedenia spoločnosti k 30.6.2015

Predbežné vyhlásenie emitenta za III. štvrťrok 2015

Polročná finančná správa emitenta k 30.6.2015 - doplnenie

Ročná správa emitenta k 31.12.2015

Účtovná závierka k 31.12.2015

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta k 31.12.2015

Správa audítora o overení ÚZ k 31.12.2015

Výročná správa za rok 2015

Ročná správa emitenta k 31.12.2015 - doplnenie

 


Riadne valné zhromaždenie akcionárov 2015

 

Oznámenie o konaní RVZ - úplné znenie

Podmienky účasti akcionára na RVZ

Výročná správa za rok 2014

Dodatok správy audítora o overení súladu VS s ÚZ za rok 2014

Stanovisko DR k ÚZ a VS za rok 2014

Zápis z rokovani a RVZ 1.6.2015